Declaratii fiscale de depus in anul 2016


 

Declaratiile fiscale pot fi dupa caz, anuale, semestriale, trimestriale, lunare, ocazionale si se refera la urmatoarele obligatii fiscale:

taxa pe valoarea adăugată;

–  impozitul pe profit;

impozitul pe urmatoarele categorii de venituri (cu impunere in sistem real sau pe baza de norme de venit): din salarii, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din investitii, din pensii, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din premii si jocuri de noroc, din transferul proprietatilor imobiliare, precum si din alte surse.

accizele;

contribuţia de asigurări sociale;

contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;

contribuţia de asigurări pentru şomaj;

contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

contribuţia la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;

impozitul pe construcţii;

Ca urmare a celor mai sus mentionate, formuralele fiscale existente ordonate dupa numar sunt:

 

 • „Declaraţie 10 de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” (OPANAF 3698/2015)

 

 • „Notificare 14 privind modificarea anului fiscal” (OPANAF 3495/2015)

Aceasta se intocmeste de către contribuabili pentru modificarea anului fiscal şi se depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora.

 

 • „Declaraţie 15 de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (OPANAF 3698/2015)

 

 • „Declaraţie 20 de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal” (OPANAF 3698/2015)

 

 • „Declaraţie 30 de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal” (OPANAF 3698/2015)

 

 • „Declaraţie 40 de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice” (OPANAF 3698/2015)

 

 • „Cerere 50 de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului” (OPANAF 3698/2015)

 

 • „Declaraţie 60 de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare” (OPANAF 3698/2015)

 

 • „Declaraţie 61 privind sediile secundare” (OPANAF 3698/2015)

 

 • „Declaraţie 70 de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere” (OPANAF 3698/2015)

 

 • „Declaraţie 88 pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” (OPANAF 3841/2015)

Se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt înregistrate în scopuri de TVA în situaţii cum ar fi schimbarea sediului social sau schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

 

 • „Declaraţie 89 pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” (OPANAF 3628/2015)

Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, stabilite în România, care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

 • „Declarație 90 de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar care se înregistrează direct” (OPANAF 7/2010)

Se completează de  catre contribuabilii nerezidenți, stabiliți în spațiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, si se depune la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

 

 • „Declarație 91 de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare” (OPANAF 7/2010)

Declarația se depune de către:

– persoana impozabilă care are sediul activității în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze și care nu sunt deja înregistrate, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției, dacă valoarea depășește plafonul  în anul calendaristic în care are loc achiziția;

– persoana impozabilă care are sediul activității în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze, care nu este deja înregistrată, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru, înainte de prestarea serviciului;

– persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze și care nu este deja înregistrată, dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform, înaintea primirii serviciilor;

– persoana impozabilă care are sediul activității în România, dacă nu este înregistrată și nu este obligată să se înregistreze și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze în cazul în care realizează achiziții intracomunitare.

 

 • „Declarație 92 de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România” (OPANAF 1165/2009)

 

 • „Declarație 93 de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe” (OPANAF 7/2010)

Declarația se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.

 

 • „Declarație 94 privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent” (OPANAF 7/2010)

Declarația se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro.

 

 • „Cerere 95 de înregistrare în/radiere din/Registrul operatorilor intracomunitari” (OPANAF 1180/2012)

 

 • „Declarație 96 de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal” (OPANAF 1768/2012)

Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucît nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs pînă la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire.

 

 • „Notificare 97 privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” (OPANAF 3884/2013)

Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au obligația să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem.

 

 • „Cerere 98 de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” (OPANAF 1965/2015)

Se depune de către societățile comerciale care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

 

 • „Cerere 99 de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare” (OPANAF 18/2015)

Se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

 

 • „Declarație 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat” (OPANAF 4024/2014)

Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat.

 

 • Declaraţie 101 privind impozitul pe profit” (OPANAF 3250/2015)

Se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

 

 • „Declarație 104 privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor” (OPANAF 123/2014)

Declarația cuprinde informații privind asociații persoane juridice străine sau persoane fizice.

 

 • „Declarație 106 informativă privind dividendele cuvenite acționarilor” (OPANAF 1292/2014)

Se depune de către societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acționarilor.

 

 • „Declarație 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (Ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vîrstnice și al ministrului sănătății nr. 1977/2757/1580/2013)

Se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora.

 

 • „Decont 120 privind accizele” (OPANAF 123/2014)

Se completează de către producătorii sau importatorii de produse accizabile.

 

 • „Declarație 122 privind accizele aferente diferențelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv” (OMFP 532/2007)

Declarația se depune de către antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însoțire de la antrepozitul fiscal primitor, în situația livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produsului accizabil.

 

 • „Decont 130 privind impozitul la țițeiul din producția internă” (OPANAF 123/2014)

Se completează de către producătorii interni de țiței.

 

 • „Cerere 150 pentru utilizarea unui certificat digital calificat” (OMFP 847/2009)

Se utilizează pentru obținerea dreptului de acces la serviciul de depunere on line a declarațiilor fiscale. Aceasta cerere va fi  însoțită de: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original și în copie; documentul, în original și în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil; (acest document se depune în situația în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat).

 

 • „Cerere 151 pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line” (OMEF 847/2009)

 

 • „Cerere 152 pentru utilizarea unui certificat digital calificat” (OPANAF 230/2013)

Se utilizează pentru obținerea dreptului de acces la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

 • „Cerere 153 pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informațiile cuprinse în dosarul fiscal” (OPANAF 230/2013)

 

 • „Decizie 160 de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă” (OPANAF 3392/2011)

Compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind impunerea din oficiu, în care se consemnează elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și rezultatul constatărilor efectuate.

 

 • „Declarație-inventar 170 privind contribuțiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 și neachitate” (OPANAF 3395/2011)

Se depune de către plătitorii de contribuții, privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. Formularul se utilizează pentru declararea contribuției privind reforma în domeniul sănătății, aflată în sold la data de 1 octombrie 2011 și neachitată pînă la data depunerii declarației-inventar.

 

 • „Declarație 171 privind contribuțiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 ș trimestrul III al anului 2011” (OMFP 1151/2012)

Se utilizează pentru declararea contribuției „taxa claw-back”.

 

 • „Declarație-inventar 172 privind redevențele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate” (OPANAF 3/2013)

Se depune de către plătitorii de redevență și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului, după ce acesta a fost avizat de Agenția Domeniilor Statului.

 

 • „Notă 180 de certificare” (OMFP 1620/2014)

Se întocmește de către consultanții fiscali, înscriși ca membri activi în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declarațiilor fiscale.

 

 • „Declaraţie 200 privind veniturile realizate din România” (OPANAF 3605/2015)

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decît părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decît cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, jocuri de noroc.

 

 • „Declaraţie 201 privind veniturile realizate din străinătate” (OPANAF 3605/2015)

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România si cele care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobînzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cîştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma cîştigurilor din operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare.

 

 • „Declarație anuală de venit 204 pentru asocierile fără personalitate juridică” (OPANAF 3883/2013)

Declarația se completează și se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice și persoane juridice române cu statut de microîntreprindere.

 

 • „Declaraţie informativă 205 privind impozitul reţinut la sursă şi cîştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” (OPANAF 3605/2015)

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului

 

 • „Declarație informativă 208 privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” (OPANAF 3763/2013)

Se completează de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

 

 • „Declarație 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” (OPANAF 3763/2013)

Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, în situația în care transferul dreptului de proprietate asupra construcțiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decît cea notarială, conform legii. Dacă se realizează venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzacții, atunci se depune cîte o declarație pentru fiecare tranzacție.

 

 • „Declaraţie 220 privind venitul estimat/norma de venit” (OPANAF 3622/2015)

 

 • „Declaraţie 221 privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” (OPANAF 3622/2015)

 

 • „Declaraţie informativă 222 privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate” (OPANAF 3622/2015)

 

 • „Declaraţie 223 privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” (OPANAF 3622/2015)

 

 • „Declaraţie 224 privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România” (OPANAF 3622/2015)

 

 • „Declarație 225 privind stabilirea impozitului reprezentînd plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe cîștigul net anual impozabil pentru cîștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise” (OPANAF 2600/2010)

Se utilizează pentru declararea cîștigurilor sau pierderilor nete determinate la sfîrșitul fiecărui trimestru și a impozitului reprezentînd plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe cîștigul net anual impozabil, pentru cîștigurile menționate anterior. Aceasta declaratie se utilizeaza doar pentru cînd se rectifică informațiile dintr-o declarație 225 anterioară. Incepînd cu 1 ianuarie 2013, pentru aceste cîștiguri se utilizează formularul 200.

 

 • „Cerere 230 privind destinația sumei reprezentînd pînă la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor” (OPANAF 4018/2014)

Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

 

 • „Decizie de impunere anuală 250 pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice” (OPANAF 3605/2015)

Aceasta decizie este primita de catre persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decît părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, jocuri de noroc.

 

 • „Decizie de impunere anuală 251 pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice” (OPANAF 3605/2015)

Aceasta decizie se trimite de catre fisc, in baza declaraţiei contribuabilului român privind veniturile obţinute din străinătate, şi in baza propriilor date.

 

 • „Decizie de impunere 253 privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” (Ordin comun MEF 1706/2008 și MJ 1889/C)

Aceasta decizie se trimite de catre fisc în baza declarației contribuabilului privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și in baza propriilor date. Astfel se stabilește suma care trebuie plătită ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc.

 

 • „Decizie de impunere 254 privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” (Ordin comun MEF 1706/2008 și MJ 1889/C)

Aceasta decizie se trimite în cazul în care notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate.

 

 • „Decizie de impunere din oficiu 256 a veniturilor persoanelor fizice” (OMFP 2030/2013)

Se utilizează pentru evidențierea obligațiilor de plată stabilite din oficiu repartizate pe termenele de plată prevăzute de lege, în cazul impunerilor din oficiu efectuate în cursul anului de realizare a veniturilor.

 

 • „Decizie de impunere 260 privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale” (OPANAF 1672/2013)

Fiscul trimite aceasta decizie în baza declarației contribuabilului și pe baza propriilor date.

 

 • „Decont 300 de taxa pe valoarea adăugată” (OPANAF 1790/2012)

Acest decont se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii decontului.

 

 • „Decont special 301 de taxa pe valoarea adăugată” (OPANAF 30/2011)

Se completează de către contribuabilii menționați în instrucțiunile de completare, după caz.

 

 • „Cerere 306 privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic” (OPANAF 6/2010)

Se poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decît luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

 

 • „Declarație 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” (OPANAF 2223/2013)

            Declarația se depune de catre persoana impozabila pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată si nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, sau care trebuie să efectueze regularizările/ajustările legale  pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

 

 • Declarație 311 privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” (OPANAF 632/2015)

Declarația se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri sau prestări de servicii sau achiziții de bunuri sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

 

 • „Cerere 313 de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității” (OPANAF 225/2014)

Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile și achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în România, precum și a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.

 

 • „Cerere 318 de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal” (OPANAF 59/2014)

Cererea se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum și a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

 

 • „Declarație 319 de ajustare a pro-ratei potrivit dispozițiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice” (OPANAF 59/2014)

Aceasta declarația se întocmește de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România si se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată.

 

 • „Cerere 321 de restituire de accize” (OMEF 420/2007)

Se depune de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă.

 

 • „Declarație recapitulativă 390 privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare„ (OPANAF 3162/2011)

Se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziții sau prestări de servicii în țările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operațiuni triunghiulare.

 

 • „Declarație informativă 392A privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul …” (OPANAF 93/2014)

Declaratia se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA și a căror cifră de afaceri, realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei. Trebuie avut in vedere ca acest formular nu se depune  dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării.

 

 • „Declarație informativă 392B privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul …” (OPANAF 93/2014)

Declaratia se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, este inferioară sumei de 220.000 lei. Formularul nu se depune în situația în care persoanele impozabile nu au desfășurat în anul de referință livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării sau achiziții efectuate din țară.

 

 • „Declarație informativă 393 privind veniturile obținute din vînzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …” (OPANAF 93/2014)

Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane.

 

 • „Declaraţie informativă 394 privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” (OPANAF 3769/2015)

Declaraţia se completează şi se depune de către:

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România şi care sunt obligate la plata taxei pentru operaţiuni impozabile în România şi taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii.

 

 • „VAT Return (Declaratie 399 speciala de TVA) Mini One Stop Shop” (art. 152 4 alin. 7 din Codul Fiscal)

Formularul este o declaratie speciala de TVA care se depune in termen de 20 de zile de la sfîrșitul fiecărui trimestru calendaristic de catre persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană. Sunt vizate persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile, indiferent dacă au avut sau nu activitate în perioada fiscală de raportare.

 

 • „Declarație informativă 400 privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate” (OMEF 564/2007)

Se depune de către unitățile administrativ-teritoriale si se aplica pentru veniturile din dobînzi realizate începînd din 1 ianuarie 2007.

 

 • „Declarație informativă 401 privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene” (OMFP 876/2015)

Aceasta declaratie se depune de către unitățile administrativ-teritoriale sau de subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Se completează pe baza datelor și informațiilor din formularele depuse de rezidenți din alte state membre ale Uniunii Europene care dețin proprietatea asupra bunurilor imobile în România.

 

 • „Fișa 500 de înscriere în cazierul fiscal” (OPANAF 2594/2015)

Se completează de organele cu atribuții de control sau de compartimentele juridice respective.

 

 • „Fișa 501 de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal” (OPANAF 2594/2015)

Aceasta fisa se utilizează la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.

 

 • „Cerere 502 de eliberare a certificatului de cazier fiscal” (OPANAF 2594/2015)

Se utilizează la eliberarea unui certificat de cazier fiscal.

 

 • „Cerere 503 de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal” (OPANAF 2594/2015)

Se folosește la rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal.

 

 • „Certificat 504 de cazier fiscal” (OPANAF 2594/2015)

Acest certificat se utilizează numai în scopul în care a fost eliberat.

 

 • „Fișa 505 de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul” (OPANAF 2594/2015)

 

 • „Fișa 506 de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală” (OPANAF 2594/2015)

 

 • „Fișa 507 de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul” (OPANAF 2594/2015)

 

 • „Fișa 508 de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscal„ (OPANAF 2594/2015)

 

 • „Declarație 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” (OPANAF 874/2012)

Declarația se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale, dupa cum urmeaza:

– titularii unei întreprinderi individuale;

– membrii ai unei întreprinderii familiale;

– persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice;

– persoanele care realizează venituri din profesii libere;

– persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza evidentei contabile în partidă simplă.

 

 • „Cerere 601 de încetare a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale” (OPANAF 1714/2012)

Se depune de contribuabilii care nu se mai încadrează în niciuna dintre situațiile următoare:

– titularii ai unei întreprinderi individuale;

– membrii ai unei întreprinderii familiale;

– persoane cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice;

– persoane care realizează venituri din profesii libere;

– persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza evidentei contabile în partidă simplă, sau sunt asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari.

 

 • „Declarație 602 pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor” (OMFP 2963/2015)

Se depune de persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și se încadrează în una din situațiile:

– sunt persoane fizice, indiferent de cetățenie, domiciliul stabil sau reședință, care dețin o asigurare socială de sănătate in  alt stat membru al Uniunii Europene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate sociala.

– sunt persoane fizice, indiferent de cetățenie, care au domiciliul ori reședința într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate sociale și care nu beneficiază de prelungirea dreptului de ședere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

 

 • „Decizie 610 de impunere privind obligații de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale pentru anul … „ (OPANAF 891/2012)

 

 • „Decizie 620 de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru anul …” (OPANAF 891/2012)

 

 • „Decizie 630 de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate” (OPANAF 1672/2014)

 

 • „Decizie 650 de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor” (OPANAF 1672/2014)

 

 • „Declarație 710 rectificativă” (OPANAF 1340/2009)

Aceasta declaratie se intocmeste pentru corectarea impozitelor si taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și reținute de către aceștia de la asigurați.